Sarokar Yuva Samuha B3

Home / Sarokar Yuva Samuha B3

Sarokar Youva Samuha Bhutaha3 is the first youva samuha created on dated 2077.04.07 and structure has been given as follows:-

  1. Md. Julfaquar Alam                                               Bhutaha3                            9814384410
  2. Parwez Ansari                                                         Bhutaha3                          9828958804
  3. Nabi Hussain                                                           Bhutaha3                           9825309472
  4. Juber Ansari                                                             Bhutaha3
  5. Najir Ansari                                                              Bhutaha3
  6. Arun Ram Mochi                                                     Bhutaha3
  7. Aftab Alam                                                                Bhutaha3
  8. Mojib Sah                                                                  Bhutaha3
  9. Abdul Kadir Mansuri                                             Bhutaha3